Eiti į puslapį

Apie projekt?

2010-aisiais metais Lietuvos ornitolog? draugija prad?jo ?gyvendinti tarptautin?s pauk?i? apsaugos BirdLife International finansuojam? projekt? Juod?j? gandr? per?jimo s?lyg? gerinimas (sutarties numeris EDO-10-013). io metus laiko truksian?io projekto metu yra numatyta specialiomis priemon?mis sutvirtinti 15 juod?j? gandr? lizd?, vykdyti j? monitoring? ir ?vertinti atlikt? darb? efektyvum?.