Eiti į puslapį

Sutvirtinti lizdai

2010-aisiais metais Lietuvos ornitolog? draugijai ?gyvendinant tarptautin?s pauk?i? apsaugos BirdLife International finansuojam? projekt? Juod?j? gandr? per?jimo s?lyg? gerinimas (sutarties numeris EDO-10-013) buvo stuvirtinti juod?j? gandr? lizdai iose Lietuvos vietov?se:

 

 

Tiesiogin? transliacija i juodojo gandro lizdo

Juodojo gandro lizdo vaizd? internetu transliuojanti kamera ?rengta Estijoje 2007 metais. Tuomet lizde gyveno juod?j? gandr? pora Tooni ir Donna. 2008 metais jame apsigyveno juodieji gandrai Padis ir Donna. 2009 ir 2010 metais ? lizd? sugr?o tik Padis, o 2010 met? vasaros antroje pus?je ?ia ?sik?r? maieji ereliai r?ksniai. 2011 metais ? lizd? pirmasis sugr?o Padis- jis ?ia pasirod? balandio 18 dien?.

Juodojo gandro lizdo tiesiogin? transliacij? internete galite steb?ti adresu http://www.looduskalender.ee/en/node/9929

Ne?prastas juodojo gandro per?jimo atvejis

Negin?ytina tiesa yra tai, kad juodasis gandras lizdus suka senuose mediuose, t.y. pakankamai auktai nuo em?s. Prof. T. Ivanausko 1949 metais ileistoje knygoje Lietuvos pauk?iai galima aptikti toki? informacij?: Vien? syk?, pasak mik? inspektoriaus J. Vil?inskio, lizdas buvo rastas ant em?s: 1930 m. vasar? Jonikio ur?dijoj, Drask? mike, i eigulio J. Norkaus suinojau, kad jo eiguvoje viename liekne, ant 60cm auk?io kupsto, tarp dviej? juodalksni?, antrus metus i eil?s peri juodasis gandras. Pasak eigulio, 1930 metais Drask? mike gandras pavasar? pirm? kart? buvo pasteb?tas skraidant balandio 8 dien?. Gegu?s m. 12 d. lizde buvo rasta pad?ta 4 kiauiniai, gegu?s 28 dien? buvo jau 4 jaunikliai. 1929 metais lizdas buvo moni? lankomas. Gandras moni? nenusigando, 1930 metais v?l gr?o ? savo lizd?. (1930 m. M?s? Girios, Nr. 6).

 

K? ra? prof. T. Ivanauskas apie juod?j? gandr? nykimo prieastis

Prof. Tado Ivanausko 1949 metais ileistoje knygoje Lietuvos pauk?iai (II tomas (knyga)) juodojo gandro nykimo prieastimis ?vardijama pernelyg taisyklingas ?kininkavimas mikuose (sen? medi? tr?kumas), i? pauk?i? nuovimas ir… naudojimas maistui… skaityti daugiau…

Juod?j? gandr? migracija

Juod?j? gandr? migracija i veisimosi viet? Europoje prasideda rugpj??io m?nes?. ? iemojimo vietas tiek patinai, tiek patel?s iskristi susiruoia vienu metu. I veisimosi viet? juodieji gandrai ? iemojimo vietas migruoja dviem keliais: vakariniu ir rytiniu. skaityti daugiau…

Lizdo apsaugos zona

Pagal iuo metu galiojan?ias Mik? kirtimo taisykles mikininkams ir miko savininkams 200 m spinduliu apie juod?j? gandr? lizdus draudiama atlikti plynus pagrindinius kirtimus. Kitoki? kirtim? tokioje lizdo apsaugin?je zonoje negalima atlikti nuo balandio 1 d. iki rugs?jo 1 d., draudiama kirsti medius su lizdais, veisimosi metu (nuo kovo 1 d. iki rugpj??io 1 d.) reikalaujama riboti moni? lankym?si juod?j? gandr? per?jimo vietose.

Parsisi?stiMik? kirtimo taisykles

Kaip mes galime pad?ti juodiesiems gandrams?

Juodieji gandrai nyksta d?l keleto prieas?i?: intensyvios mikininkyst?s, pelki? ir mik? sausinimo, gausaus moni? lankymosi net ir nuoaliuose mikuose, aplinkos terimo. Reikmingos ir mitybini? viet? gr?sm?s – hidrologinio reimo poky?iai, pesticid? naudojimas ?kiuose, pelki? uaugimas sumed?jusia augalija. skaityti daugiau…

Juodasis gandras pauk?i? karalius

Juodasis gandras daugelio ali? tik?jimuose laikomas ventu pauk?iu. tai slav? tik?jimuose, juodasis gandras laikomas pauk?i? karaliumi, kurio svita baltieji gandrai. Jis nuo pikt?j? dvasi? saugo emes, kuriose gyvena. O jei juod?j? gandr? pamato mogus, tai jis apsivalo nuo daugumos nuod?mi?.

 

Pradedamas ?gyvendinti projektas

2010-aisiais metais Lietuvos ornitolog? draugija prad?jo ?gyvendinti tarptautin?s pauk?i? apsaugos BirdLife International finansuojam? projekt? Juod?j? gandr? per?jimo s?lyg? gerinimas (sutarties numeris EDO-10-013).

io metus laiko truksian?io projekto metu yra numatyta specialiomis priemon?mis sutvirtinti 15 juod?j? gandr? lizd?, vykdyti j? monitoring? ir ?vertinti atlikt? darb? efektyvum?.Taip pat bus nemaai d?mesio skiriama informacijos apie juoduosius gandrus sklaidai. iuo tikslu bus parengti ir publikuota i? pauk?i? apsaugai svarbi informacija, parengtas juod?j? gandr? apsaugai skirtas interneto puslapis.

Projekto pradia: 2010-05-03 pabaiga: 2011-05-14

Bendras projekto biudetas: 39 500 LT